Hồ sơ năng lực – công ty cổ phần xây dựng và nộI thất aeros